Περί Ελληνικότητας των Μακεδόνικων χωριών στην Ελλάδα

Το παρακάτω κείμενο/έκθεση είναι γραμμένο το 1918 από επιθεωρητή δημοτικής εκπαίδευσης στην περιφέρεια Φλώρινας/Λέριν. Όλα τα αρχεία των εκθέσεων αυτών από το 1918 ως το 1940 βρίσκονται στη σελίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους. To link είναι:  http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/index.html?cid=63888

“Γερμάνιον. Το μεγαλύτερον χωρίον και επί των συνόρων ακριβώς κείμενον εν τη περιοχή της Πρέσπας είναι το Γερμάνιον, έχον περί τας 250 οικίας. Επί Τουρκοκρατίας ήτο εν των φανατικοτέρων σχισματικών χωρίων κατ’ ουδένα λόγον δεχθέν ελληνική συμμορίαν ή έλληνα διδάσκαλον. Εν μέσω των κατοίκων του χωρίου τούτου έσπευσα κατά την 25 Μαρτίου να παρευρεθώ προς εμψύχωσιν τούτων και ενίσχυσιν παρά ταις συνειδήσεις τούτων της ελληνικής ιδέας. Πλην η μεγαλυτέρα αποτυχία ανέμενε την πρόθεσίν μου τάυτην. Εκτός της εισβολής των βουλγάρων αφ’ ενός και της γειτνίασης αφ’ ετέρου του χωριού μετά των σερβικών χωρίων τοσούτον δηλητηριασθέν το εθνικόν αυτών φρόνημα, ώστε ούτε ν’ ακούσουσι θέλουσι περί ελληνισμού, ελληνικής ιδέας, ελληνικής γλώσσης ή ελληνικών σχολείων. Εάν δεν υπήρχεν αστυνομικός υπάλληλος εν τη γαλλική υπηρεσία, έλλην δε την καταγωγήν, ο Περικλής Πέτρου εκ Τυρνόβου του Μοναστηρίου άλλοτε χρηματίσας αντάρτης, δεν ηθέλομεν έχει εν Γερνάνιω κατά το έτος τούτον διδάσκαλον έλληνα. Ο αισθηματίας ούτος νέος εν μία των επισκέψεων αυτού βλέπων την αδιαφορίαν των κατοίκων όσον αφορά την έναρξην λειτουργίας του σχολείου, συνεκάλεσεν αυτούς εν τη πλατεία και πλήρης θυμού κινών και το μαστίγιον ηπείλησε δι’ εξορίας πάντα γονέαν μη στέργοντα ν’ αποστείλη το τέκνον αυτού εις το σχολείον επειπών. «Εδώ είναι και θα είναι μόνον Ελλάς, και σεις είσθε μόνον έλληνες, δι’ ο και οφείλετε να βοηθήσετε τους διδασκάλους εις το έργον αυτών».
Ούτω δε εξευρέθη αμέσως οίκημα, ουχί καθ’ όλα κατάλληλον εις ο ήρχισαν να εργάζωνται οι διδάσκαλοι εν αρχή μετά στενοχωρίας”.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)