ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ NOVA ZORA ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΤΟΪΤΣΕ ΒΕΛΛΕ – DEUTSCHE WELLE*

Ενώ κανένα ελληνικό μέσο ενημέρωσης δεν ενδιαφέρθηκε για ένα τόσο «ασήμαντο» θέμα, ενδιαφέρθηκε το τρίτο μεγαλύτερο κέτρο πληροφόρησης παγκοσμίως. Απορείτε;

Συζήτηση με τον Δη- μήτρη Ιωάννου, αρ- χισυντάκτη της μη- νιαίας εφημερίδας “Nova Zora” η οποία ασχολείται με τα μακεδονικά θέματα στην Ελλάδα. Ο Ιωάννου εξήγησε στη Deutsche Welle ότι η εφημερί- δα “Nova Zora” είναι προσπά- θεια της Μακεδόνικης Κοινότη- τας στην Ελλάδα να αποτελέσει ένα εργαλείο στον αγώνα των ίδιων των Μακεδόνων που θα συμβάλει στον εκδημοκρατι- σμό της Ελλάδας.

Κύριε Ιωάννου πως θα αξιο- λογούσατε την έκδοση της “Nova Zora” στην μακεδονική γλώσσα;

Το έντυπο είναι γραμμένο κυ- ρίως στα ελληνικά, διότι, δυ- στυχώς, ένας μεγάλος αριθμός των Μακεδόνων που ζουν στην Ελλάδα δεν ξέρουν να διαβά- ζουν μακεδονικά. Έτσι, το 90% του περιεχομένου είναι στα ελληνικά. Θέλουμε αργότερα να συμπεριλάβουμε περισσό- τερα κείμενα στην μακεδονική γλώσσα. Αυτή η εφημερίδα εί- ναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση αναγνώρισης των δικαιωμάτων των Μακεδόνων στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση των εθνικά Μακεδόνων διότι τα ελληνικά Μ.Μ.Ε. μας έχουν αποκλείσει πλήρως, μας αγνοούν και δεν λένε τίποτα για τα θέματά μας, τα προβλήματά μας και τις ανά- γκες μας. Μέσω της εφημερίδας θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα αυτή.

Τι περιέχει το πρώτο φύλλο της εφημερίδας και τί είναι δημοφιλές για τους Μακεδό- νες στην Ελλάδα;

Το έντυπο περιλαμβάνει τρέ- χοντα πολιτικά και οικονομικά θέματα καθώς και θέματα για την ιστορία, τον πολιτισμό, απλά μαθήματα για το πώς να μάθουν τη μακεδονική γλώσσα, χιούμορ, ποιήματα, κριτικές, σχόλια. Ένα από τα βασικά θέ- ματα στο πρώτο τεύχος είναι η δικαστική υπόθεση που κερδί- σαμε στο Πρωτοδικείο Θεσσα- λονίκης. Είχαν μηνυθεί δύο Έλ- ληνες δημοσιογράφοι οι οποίοι μας είχαν αποκαλέσει πως εί- μαστε μισθοφόροι πράκτορες. Η δικαστική διαμάχη διήρκεσε αρκετά χρόνια. Την κερδίσαμε και τιμωρήθηκαν με ποινή. Εί- ναι μια επιτυχία, διότι αυτή είναι η πρώτη ελληνική δικαστική δι- αμάχη υπέρ μας.

Κατά πόσο η έκδοση της εφη- μερίδας αποτελεί μέρος του αγώνα των Μακεδόνων στην Ελλάδα για τα δικαιώματά τους;

Οπωσδήποτε είναι ένα σημα- ντικό εργαλείο που θα βοηθή- σει τους Μακεδόνες στην δια- τήρηση της γλώσσας αφού δεν υπάρχουν σχολεία στη μητρική μας γλώσσα και θα συμβάλλει στην επαφή μεταξύ των Μακε- δόνων από την Καστοριά μέχρι τις Σέρρες και τη Δράμα. Επί- σης στην ηλεκτρονική έκδοση (http://www.novazora.gr) μέσω της ιστοσελίδας θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συναντιούνται έτσι ώστε να ανταλλάσσουν ιδέες και να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους.

Έχει η Нова Зора, εκτός από στόχους εθνικούς και ιδεολο- γικούς, και στόχους εμπορι- κούς ή κερδοφορίας;

Η εφημερίδα διανέμεται δωρε- άν. Μπορεί να τη βρει ο καθένας σε πολυσύχναστα σημεία και σε καταστήματα όπως καφενεία, καφετερίες, σχολεία, εστιατό- ρια, σπίτια, σταθμούς λεωφο- ρείων. Η εφημερίδα ασχολείται κατά κύριο λόγο με μακεδονι- κά θέματα όμως υπάρχουν και θέματα τοπικά, οικονομικά και θέματα που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στον εκδημοκρατι- σμό της Ελλάδας.

Υπάρχουν προβλήματα στην έκδοση της εφημερίδας εξαι- τίας της μη αναγνώρισης της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα;

Λόγω της ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε., οι πιέσεις που ασκού- νται στους Μακεδόνες γίνονται πλέον «κάτω από το τραπέζι», δεν είναι φανερές όπως πριν. Υπάρχουν πιέσεις προς τους ανθρώπους που φτιάχνουν και διανέμουν την εφημερίδα. Τυ- πικές πιέσεις όπως «σκεφτείτε για το μέλλον του παιδιού σας», «να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χάσετε τη δουλειά σας», απειλές με μηνύματα μέσω ηλε- κτρονικού ταχυδρομείου. «Θα σας βρούμε, σταματήστε να γράφετε».

Ποιός χρηματοδοτεί την εφη- μερίδα;

Περισσότερο μας βοηθούν οι μετανάστες μας από τη Φλώρι- να, Καστοριά και Έδεσσα που ζουν στην Αυστραλία και τον Καναδά, μεμονωμένα άτομα και μακεδονικές οργανώσεις από τη Δυτική Ευρώπη, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εφη- μερίδα, τα μέλη του Ουράνιου Τόξου, ακόμη και ορισμένοι Έλ- ληνες δημοκράτες πολίτες.

Πώς θα αξιολογούσατε την κατάσταση της δημοκρατί- ας στην Ελλάδα σήμερα και ποιο είναι το όραμά σας για τα μακεδονικά θέματα στην Ελλάδα;

Το όραμά μας είναι μια ανοικτή Ευρώπη με τα θεσμικά της όρ- γανα να λειτουργούν υπέρ της δημοκρατίας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Μια δη- μοκρατική Ελλάδα χωρίς ξενο- φοβία, χωρίς ρατσισμό, που να αναδεικνύει την πολυμορφία της. Τώρα τα πράγματα δεν εί- ναι σε καλή κατάσταση σε αυτό τον τομέα στην Ελλάδα, θα έλε- γα ότι η κατάσταση επιδεινώνε- ται. Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και η αποστροφή προς κάθε τι διαφορετικό αυξάνονται.

*Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στα μακεδονικά στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle στις 10 Μαΐου 2010:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5556021,00.html

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)