ОМО Илинден Пирин го доби спорот со бугарската држава Το ΟΜΟ Ίλιντεν Πίριν κέρδισε τη δίκη εναντίων της Βουλγαρίας

Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) во едногласно донесената пресуда, констатира дека Бугарија на три пати го прекшила членот 11 на Европската конвенција за човекови права, (член со кој е гарантирана слободата на собирање и здружување), со тоа што одбила да го регистрира здружението ОМО Илинден и што не дозволила одржување на голем број мирни собири на поддржувачите на тоа здружение, исто како и собирите на сестринската организација ОМО Илинден-Пирин, како и нивните регистрации.

Со повторното одбивање на Бугарија да ја регистрира политичката партија ОМО Илинден-Пирин, според Судот од Стразбур, била прекршена слободата на здружување, но немало дискриминација. Најновата пресуда се однесува на петте случаи: ОМО Илинден против Бугарија (бр.2) (предмет број 34960/2004), Сингартиски и другите против Бугарија предмет број (48284/2007), ОМО Илинден и Иванов против Бугарија бр.2 (предмет број 37586/2004) и ОМО Илинден-Пирин и другите против Бугарија бр.2 (предмет број 41561/2007 и 20972/2008).

Во пресудата се нагласува дека Судот од Стразбур и во претходните пет пресуди од 2001, 2005 и 2006 година, дека мотивите на кои се повикуваат бугарските судови за да не ги регистрираат македонските здруженија, не се доволни за да се одбие нивната регистрација. Во образложенијата на бугарските судови се вели дека ОМО Илинден и ОМО Илинден-Пирин се залагале за сепаратизам, што според Европскиот суд за човекови права не е доволно за одбивање на регистрацијата.

Исто така, според Судот од Стразбур, малиот број на членови на партијата, не е доволна причина за да се одбие нејзината регистрација, иако одлуката на Врховниот суд на Бугарија била легална, таа била во контекстот на залагањето на локалните власти од регионот на Пирин да го спречат организирањето и собирањето на партијата и другите организации на Македонците.

Судот од Стразбур пресуди дека Бугарија треба да им исплати на секој од жалителите во предметите по 9.000 евра за морална оштета и 1.443,47 евра за судски трошоци.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σε ομόφωνη απόφασή του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βουλγαρία τρεις φορές παραβίασε το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (άρθρο το οποίο εγγυάται την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι), αρνούμενη την εγγραφή του συλλόγου ΟΜΟ Ίλιντεν και εμποδίζοντας με απαγορεύσεις την διοργάνωση μεγάλου αριθμού ειρηνικών συγκεντρώσεων των μελών του συλλόγου αυτού, όπως και την εγγραφή και τις συγκεντρώσεις της οργάνωσης ΟΜΟ Ίλιντεν Πίριν.

Με την επαναλαμβανόμενη άρνηση της Βουλγαρίας να εγγράψει το πολιτικό κόμμα ΟΜΟ Ίλιντεν Πίριν, σύμφωνα με το Δικαστήριο στο Στρασβούργο, παραβιάστηκε η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, αλλά δεν υπήρξε διάκριση. Η νέα αυτή καταδίκη της Βουλγαρίας σχετικά με τα δικαιώματα των Μακεδόνων στην επικράτειά της, αφορά τις εξής υποθέσεις: ОМО Илинден εναντίων της Βουλγαρίας (αρ.2) (υπόθεση 34960/2004), Σιγκαρτίσκι και άλλοι εναντίων της Βουλγαρίας (υπόθεση 48284/2007), ОМО Илинден και Ιβάνοβ εναντίων Βουλγαρίας (αρ.2, υπόθεση 37586/2004) και ОМО Илинден-Пирин και άλλοι εναντίων Βουλγαρίας (αρ.2 υπόθεση 41561/2007 και 20972/2008).

Στην καταδικαστική απόφαση τονίζεται ότι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, όπως και στις προηγούμενες πέντε καταδικαστικές αποφάσεις του 2001, 2005 και 2006, θεωρεί ότι τα κίνητρα τα οποία παρουσίαζαν οι βουλγάρικες αρχές και οι δικαιολογίες τους για να μην εγγράψουν τις μακεδόνικες οργανώσεις, δεν ήταν αρκετά για να απορριφθεί η εγγραφή τους. Στα επιχειρήματα των βουλγαρικών δικαστηρίων σημειώνεται ότι το ΟΜΟ Ίλιντεν Πίριν και το ΟΜΟ Ίλιντεν  υποστήριζαν αποσχιστικές τάσεις, κάτι το οποίο δεν αποτελεί για το Δικαστήριο του Στρασβούργου, ισχυρό επιχείρημα απόρριψης εγγραφής.

Επίσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο μικρός αριθμός μελών του κόμματος, δεν αποτελεί αιτία για να απορριφθεί η εγγραφή του και παρότι η απόφαση του Τριτοβάθμιου Δικαστηρίου της Βουλγαρίας ήταν νόμιμη, είχε παρθεί ως στήριξη των τοπικών αρχών της περιοχής του Πίριν, οι οποίες προσπαθούσαν να εμποδίσουν την οργάνωση και την σύναξη του κόμματος και των άλλων οργανώσεων των Μακεδόνων.

Το Δικαστηριο, αποφάσισε επίσης ότι η Βουλγαρία θα πρέπει να καταβάλει σε κάθε ένα από τους αιτούντες για κάθε μια από τις υποθέσεις, το ποσό των 9000 ευρώ για ηθική αποζημίωση και το ποσό των 1443,47 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)