ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙΩΝΑ !!!

Η γνήσια παρουσίαση από πλευράς των επιστημόνων, είναι η παρακάτω. Ακολουθεί η μετάφραση.

Record of the Macedonian language

The texts presented for analysis in this article were produced by theI nstitut

Detudes Slave, De L’universite De Paris in 1958, and are a study based on words

and phrases from Macedonia in the 16th century. It is one of the earliest
manuscripts written in a purely Macedonian vernacular tongue, and its content
was collected from the village of Bogatsko, which is found in the region of Kostur
in the south-west of Macedonia. The author remains anonymous and the only
likely conclusion that can be drawn is that he may have spoken the Macedonian
language natively or acquired it as an additional tongue due to living in close
proximity to people who spoke it. The texts were written using the Greek
alphabet, which was not uncommon in the Balkans during the Ottoman period,
as similar examples with the Albanian and Vlach languages have demonstrated.

Καταγραφή της Μακεδονικής γλώσσας
Τα κείμενα που παρουσιάζονται για ανάλυση σε αυτό το άρθρο παρήχθησαν από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού De L’Universite de Paris,  το 1958 και είναι μια μελέτη με βάση τις λέξεις και φράσεις από τη Μακεδονία του 16ου αιώνα. Είναι ένα από τα πρώτα χειρόγραφα σε μια καθαρά Μακεδόνικη  γλώσσα, και το περιεχόμενό συλλέχθηκε από το χωριό Богацко-Μπόγκατσκο-Βογατσικό, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή  Костур (Καστοριάς), στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μακεδονίας. Ο συγγραφέας παραμένει ανώνυμος και το μόνο πιθανό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι ίσως να είχε μιλήσει εγγενώς τη Μακεδόνικη γλώσσα ή την απέκτησε ως πρόσθετη γλώσσα λόγω στενών σχέσεων με ανθρώπους που τη μιλούσαν. Τα κείμενα  γράφτηκαν με το ελληνικό αλφάβητο, κάτι που δεν ήταν  ασυνήθιστο στα Βαλκάνια κατά την οθωμανική περίοδο. Το ίδιο συνέβαινε συχνά και έχει αποδειχτεί, και με τη βλάχικη και αλβανική γλώσσα.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)